Waluacja i przeglądy statków

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w określaniu wartości statków dla celów bankowych, prawnych, dyspaszerskich, ubezpieczeniowych oraz handlowych wykorzystując przy tym wiedzę nabytą na stanowiskach oficerskich oraz działając jako korespondenci firm ubezpieczeniowych i klubów P&I. Ponadto jesteśmy zaprzysiężonymi ekspertami Krajowej Gospodarki Morskiej w Gdyni i posiadamy niezbędne uprawnienia między innymi w zakresie:
- dokonywania wyceny i określania stanu technicznego statków morskich, rybackich i sportowych
- wykonywania ekspertyz poawaryjnych na statkach morskich, rybackich i sportowych,
- sztauerki.

Koszt usługi ekspertów/waluatorów jest ustalany bezpośrednio z Klientem w zależności od rodzaju, typu i lokalizacji statku.