REGULAMIN

General Lloyd Krzysztof Bednarz (Pośrednik) z dnia 25.05.2018 r.

 

1.

Klientami Pośrednika, a tym samym Użytkownikami strony www.shipbroker.pl  mogą być  krajowe i zagraniczne osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.

W ramach umowy pośrednictwa może nastąpić weryfikacja wszelkich danych, zgłoszonych Pośrednikowi przez Kupującego/Sprzedającego. Kupujący/Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Pośrednika do przedłożenia dokumentów koniecznych do dokonania w/w weryfikacji danych .W przypadku rejestracji drogą elektroniczną, do zawarcia umowy pośrednictwa dochodzi po zatwierdzeniu rejestracji przez pośrednika/administratora strony www.shipbroker.pl. W takim wypadku Kupujący/Sprzedający obowiązany jest w przypadku zajścia takiej potrzeby do nadesłania Pośrednikowi odpowiednich dokumentów, potwierdzających jego status prawny, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia rejestracji. W przypadku doprowadzenia do umowy Kupna/Sprzedaży Pośrednik jest uprawniony do wglądu do oryginałów dokumentów Kupującego/Sprzedającego oraz do okazania mu innych dokumentów, niż przedłożone przez Kupującego/Sprzedającego, przy czym Kupujący/Sprzedający umożliwi Pośrednikowi kopiowanie przedmiotowych dokumentów dla celów realizacji umowy pośrednictwa.

3.

W wyniku prawidłowej rejestracji Pośrednik tworzy dla Oferenta konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Oferent uzyskuje dostęp do konta po podaniu w www.shipbroker.pl nazwy i hasła (logowanie).

4.

Po zalogowaniu Oferent może sam dokonywać modyfikacji swojej oferty poprzez aktualizację danych lub dodanie i usuwanie ofert nieaktualnych.

5.

Czynności o których mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego Regulaminu zwolnione są z jakichkolwiek opłat.

6.

Oferentowi nie wolno korzystać z Kont innych Oferentów oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta firmowego osobom należycie umocowanym przez Oferenta do działania w jego imieniu. Oferent powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne.

7.

Pośrednik zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Pośrednika w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone. O stwierdzonym zagrożeniu bądź naruszeniu konta Pośrednik niezwłocznie informuje Oferenta. Pośrednik może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Oferenta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Oferent natychmiast odzyska dostęp do konta.

8.

Poprzez wystawienie oferty jednostki pływającej lub jej wyposażenia Oferent oświadcza, że obrót wystawioną jednostką pływającą lub jej wyposażeniem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której został wystawiony towar na sprzedaż.

9.

Opis sprzedawanej jednostki pływającej lub wyposażenia powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Oferentów, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak:. rok i miejsce budowy, przynależność, tonaż, długość i szerokość, klasa, udźwig, wyposażenie – dostosowane do przedmiotu sprzedaży. Opis jednostki pływającej lub wyposażenia powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczoną przez siebie w ramach opisu sprzedawanej jednostki pływającej lub wyposażenia, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i nieścisłości umieszczonego przez siebie opisu.

10.

Sprzedawaną lub kupowaną jednostkę pływającą lub jej wyposażenie Sprzedający/Kupujący umieszcza w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj towaru.

11.

Informacje zawarte w opisie sprzedawanej lub kupowanej jednostki pływającej lub jej wyposażenia mogą dotyczyć wyłącznie tego towaru.

12.

Na stronie www.shipbroker.pl użytkownicy tej strony mogą zadawać firmie General Lloyd pytania związane z zawieraniem transakcji. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Pośrednika.

13.

Niedozwolone jest:
a. zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż,
c. zamieszczanie treści sprzecznych z opisem sprzedawanego przedmiotu,
d. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do dokonywania transakcji poza www.shipbroker.pl

14.

Oferenci nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady jednostki pływającej lub jej wyposażenia, o których nabywca wiedział, w szczególności rękojmia nie obejmuje wad ujawnionych w opisie jednostki lub jej wyposażenia.

15.

Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Oferentów w ramach www.shipbroker.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku ujawnionych na w/w stronie ofert kupna/sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez oferentów oraz osoby trzecie. Pośrednik w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność jednostek pływających i wyposażenia sprzedawanego na stronie www.shipbroker.pl, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność jednostek prezentowanych na stronie www.shipbroker.pl , jak również nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez  oferentów, zdolność Oferentów do ich sprzedaży oraz wypłacalność Kupujących. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Oferentów umowy.

16.

Pośrednik nie sprawdza jednostek pływających oraz wyposażenia oferowanego na stronie www.shipbroker.pl, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii sprzedawanego Przedmiotu albo jego usunięcia. Pośrednik może jednak na zasadach indywidualnie określonych w umowie pośrednictwa dokonać oględzin określonej jednostki, zebrać dotyczącą tej jednostki dokumentację i sporządzić raport fotograficzny. Za wskazane czynności w terenie Pośrednikowi należy się odpowiedni zwrot kosztów.

17.

Pośrednik może usunąć zgłoszoną jednostkę ze strony w przypadku, gdy zachowanie Oferenta narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź narusza dobre imię Pośrednika.

18.

Pośrednik może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie konta Oferenta w przypadku, gdy działania Oferenta naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Pośrednika lub w inny sposób szkodzą jego firmie bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych. Niezależnie od zawieszenia konta Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Pośrednika.

19.

W przypadku zawieszenia konta Oferent posiada jedynie wgląd do konta. Wraz z zawieszeniem konta wszystkie jednostki pływające lub wyposażenie wystawione na sprzedaż przez Oferenta mogą zostać usunięte.

20.

Oferent, którego konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić konta bez uprzedniej zgody Pośrednika. Pośrednik może odmówić Oferentowi kolejnej rejestracji i prowadzenia konta także wówczas, gdy jakiekolwiek konto tego Oferenta było zawieszone w przeszłości.

21.

Usługi świadczone przez Pośrednika w ramach shipbroker.pl są płatne jedynie w przypadku doprowadzenia do transakcji. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Oferent. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania ustalone są przez Pośrednika oraz Oferenta po otrzymaniu przez Pośrednika ofert sprzedaży/kupna  sprzedawanej/kupowanej jednostki pływającej lub wyposażenia.

22.

Oferentom będącymi firmami mogą być wystawiane faktury VAT. Klientom indywidualnym faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

23.

Faktury wystawiane są z użyciem danych Oferenta zawartych na jego koncie.

24.

Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych strony www.shipbroker.pl w tym do logo "General Lloyd", a także do układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na stronie www.shipbroker.pl, przysługują wyłącznie Pośrednikowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Pośrednikowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Pośrednika.

25.

Oferent zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych oferentów, które otrzymał od Pośrednika w związku z korzystaniem z www.shipbroker.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Oferenta, którego dane dotyczą. Otrzymane od Pośrednika informacje oferent może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem z realizacją umów zawartych w ofercie sprzedaży.

26.

Oferent może w każdym czasie rozwiązać umowę z Pośrednikiem (dotyczącą określonego konta) poprzez oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.

27.

Oferent może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Pośrednika lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

28.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Oferent występuje w www.shipbroker.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

29.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Pośrednik zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

30.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Oferenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pośrednik może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do konta Oferenta.

31.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Oferentem, a Pośrednikiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Pośrednika w ramach www.shipbroker.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Pośrednika w ramach jego przedsiębiorstwa oraz strony www.shipbroker.pl będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Pośrednika.

32.

Pośrednik przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Oferentów. Pośrednik z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Pośrednik zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Pośrednik sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.  

33.

Dane podawane przez Oferenta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Oferentem w ramach usługi Pośrednika oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach www.shipbroker.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Pośrednika informacji o przedsiębiorstwie Pośrednika oraz o świadczonych przez niego usługach. Oferent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

34.

Dane Oferentów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania w trybie i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

35.

Pośrednik zapewnia Oferentom możliwość przeglądania, usunięcia i modyfikacji danych osobowych.

36.

Pośrednik wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

37.

Pośrednik stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Oferentów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony Pośrednika. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z www.shipbroker.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

38.

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia usługi dostępu do shipbroker.pl

 

 1. Posiadamy Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym można skontaktować się poprzez e-mail office@shipbroker.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest świadczenie usługi shipbroker.pl
 3. Możesz mieć dostęp do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. 
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.


W związku z tym, że Pośrednik ma obowiązek przechowywania ofert w celach kontrolnych przez okres co najmniej 4 (czterech) lat od zakończenia Postępowania oferty te będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat.

W zakresie reklamacji:

 1. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Pośrednika tj. office@shipbroker.pl
 2. Ze względu na złożoność systemu oraz przechowywane logi reklamacje w zakresie konkretnych błędów w systemie powinny być składane niezwłocznie jednak nie później niż 3 (trzy) dni robocze od zaistniałej sytuacji. Pośrednik niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

Odpowiedzialność:

 1. Usługodawca zapewnia system do komunikacji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści Postępowań oraz składanych Ofert (nie jest stroną w sprawie),
 2. Kupujący/Sprzedający prowadzą Postępowania według własnego Regulaminu lub Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Kupujący/Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za składane oferty w Postępowaniach, a niezapoznanie się z warunkami oraz regulaminem i niewywiązanie się ze zobowiązań wobec Zamawiającego może doprowadzić do usunięcia konta Użytkownika (wypowiedzenia umowy).

 Usunięcie konta:

 1. Kupujący/Sprzedający, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Pośrednika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Pośrednika office@shipbroker.pl
 2. W przypadku wysłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Pośrednik wyśle, w celu weryfikacji Sprzedającego, link do usunięcia konta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Zakładania konta z możliwością samodzielnego usunięcia konta.
 3. Rozwiązanie umowy następuje w ciągu 24 godzin, jednak nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni. 

39.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.